Lingvistický magazín.
Slovenský jazyk - slovenčina
reklama DiskusnéFórum.sk - konečne rozumná diskusia!

Číslovky

Číslovky sú ohybné i neohybné plnovýznamové slová, ktoré majú platnosť vetného člena. Vyjadrujú počet a poradie osôb, zvierat, vecí, dejov, vlastností, ale aj počet vôbec. Stretávame sa s nimi na každom kroku, hoci si ich význam dostatočne neuvedomujeme. Ich pravopis vie mnohokrát potrápiť naše hlavičky, preto si ho môžeme preveriť nasledujúcim testom. (Test je pôvodne určený pre žiakov 7. ročníka ZŠ) (autor testu: Susan, 18. február 2009)

Otázky:

1. Siedmi alebo siedmy účastníci?

2. V päťdesiatich rokoch 20. storočia, v päťdesiatych rokoch 20 storočia alebo v päťdesiatych rokoch 20. storočia?

3. Pätorakým alebo pätorakím spôsobom?

4. Ktorá z viet je gramaticky správna?

5. Jedny alebo jedni dvere?

6. Šestnásti, šesťnásty alebo šestnásty rok?

7. Dvojnásobný alebo dvojnásobní rodičia?

8. Dvojo okuliarov, dvojo okuliár alebo dvoje okuliarov?

9. Ktorá z viet je gramaticky správna?

10. S jedným alebo s jedním?

11. K päťdesiatim, k päťdesiatym alebo k pädesiatim narodeninám?

12. Trojaký alebo trojakí účinok?

13. Ktoré zo spojení je gramaticky správne?

14. Štvoritý alebo štvorití skok?

15. Ktorá z viet je gramaticky správna?

16. Skončil piati alebo piaty?

17. Ktorá z viet je gramaticky správna?

18. Štvoro alebo štvore prasiat?

19. Ako by ste slovne napísali spojenie - 124 študenti?

20. V tridsiatich alebo tridsiatych rokoch života?